Get Adobe Flash player


1. รองอำมาตย์เอกนายแพทย์หลวงขจรเวชกิติ์ (แพร ยุกตะทัต) ยุคสุขศาลากาญจนบุรี

2. นายแพทย์ประดิษฐ์ เทพาพิทักษ์ ยุคสุขศาลากาญจนบุรี
3. นายแพทย์สกนต์ วงศ์ไทย ยุคที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี
4. นายแพทย์สุเทพ สิงหโกวินท์ ที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี
5. นายแพทย์ยุทธนา ศุขสมิติ ที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี
6.นายแพทย์ชั้น วนะภูติ ที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี
7.นายแพทย์จิตติ ชัววัลลี ที่ทำการอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี


8. นายแพทย์พยงค์ เวสสบุตร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2516 - 2528


9. นายแพทย์ทวี รักษากุล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2528 - 21 ตุลาคม 2531


10.นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง ดำรงตำแหน่ง 21 ตุลาคม 2531 - 1 ตุลาคม 2535


11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2535 - 23 มีนาคม 2549


12. นายแพทย์บุญนำ ชัยวิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่ง 12 เมษายน 2549 - 3 ตุลาคม 2553


13. นายแพทย์ไพศาล ดันคุ้ม ดำรงตำแหน่ง 30 พฤศจิกายน 2553 - 30 ธันวาคม 2554


14. นายแพทย์อภิชาต รอดสม ดำรงตำแหน่ง 30 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน  2556


15. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

 

 

เรียบเรียง : งานสุขศึกษา