Get Adobe Flash player
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

วันจันทร์, 28 กรกฎาคม 2557 00:00

การจัดทำแผน Better Service

การจัดทำแผน Better Service และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (Better Service) 

 เขตบริการสุขภาพที่ 5 Download

 

วันจันทร์, 21 เมษายน 2557 14:32

ข้อมูลทรัพยากร



วันจันทร์, 21 เมษายน 2557 14:31

ข้อมูลสถานะสุขภาพ



วันจันทร์, 21 เมษายน 2557 14:28

ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี



รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2557

ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี