Get Adobe Flash player
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2557

ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 30 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2557

ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2557

ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2557

ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 10:57

Service Plan 2015