Get Adobe Flash player
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางนงรัก คูหากาญจน์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่” เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องข้าราชการที่ดีกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

เล่มเอกสารรับนิเทศ

download

กรอบการนิเทศ (แก้ไข)‏

download

วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559 16:43

สรุปผลงานตามกรอบประเด็นการนิเทศงาน

สรุปผลงานตามกรอบประเด็นการนิเทศงาน

Download

มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวและภัยแล้ง 2559

รายละเอียด
 มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวและภัยแล้ง 2559
และแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์

แบบฟอร์มรายงานการได้รับวัคซีนตามวัยเด็กต่างด้าว  โรงพยาบาล/สสอ. 

download

Template MOU ผู้บริหาร ปี2559
 (แก้ไข รายละเอียดตัวที่ 11 ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ)

Download

แบบฟอร์มรายงานการได้รับวัคซีนตามวัยเด็กต่างด้าว

Download

แผนงบค่าเสื่อม ปี2559 

ปรับปรุงแผนครั้งสุดท้าย แล้วรวบรวม จัดส่งให้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

*** ขอความร่วมมือ ทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูลจากไฟล์นี้เท่านั้น (ห้ามจัดทำไฟล์ใหม่ หรือเอาไฟล์เดิม ส่ง)

Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2558

ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Download