Get Adobe Flash player
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น
               รายการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุยินดีก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
          (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)
รองผู้ว่าราชการจัหวัด รักษาราชการแทน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 

 

 
           สำเนาถูกต้อง  
 
       พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
         เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
Read 282 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทั่วไป