Get Adobe Flash player
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 00:00

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๕๐ ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดกาญจนบุรีเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๑-๒๙๖๑ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ........................ โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kanpho.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
  ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
             สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
          (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 

 
            สำเนาถูกต้อง  
 
       สุรวิทย์ ศักดานุภาพ  
(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

โดย นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 550 ตารางเมตร ที่ สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  9,000,000.-  บาท

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป

    - ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 550 ตารางเมตร  ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  3  เมษายน 2560   เป็นเงิน 8,295,400.-  บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

5.1 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

5.2 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

5.3 ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

        6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

             6.1 นายสุรวิทย์  ศักดานุภาพ       ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                                                                                             (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

             6.2 นายธีระ  ธีระเสถียร         ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

             6.3 นายภักดี  หาญพัฒนะนุสรณ์   ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

             6.4 นายชีระวิทย์  บุตรดีสุวรรณ    ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

            

          

 

ลำดับ

หน่วยงาน

เรื่อง

วันที่ประกาศ
-วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์

งบประมาณโครงการ(บาท)

สถานะ
โครงการ

1

จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 550 ตารางเมตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60036118180)

10/04/2560
 - 18/04/2560 

9,000,000.00 

ระหว่างดำเนินการ

สามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง เพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th

ค้นหา ประเภทประกาศ : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) 

กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกาญจนบุรี

 

Read 348 times Last modified on วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 17:58

Latest from กลุ่มงานบริหารทั่วไป