Get Adobe Flash player
วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างประตูรั้วตาข่ายถักพร้อมป้ายชื่อ,รั้วตาข่ายถัก,รั้วคอนกรีตบล็อก,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาธง ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วตาข่ายถักพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน ความยาว ๑๐ เมตร,รั้วตาข่ายถัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๙ เมตร,รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร และเสาธง ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ก่อสร้างประตูรั้วตาข่ายถักพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน ,รั้วตาข่ายถัก,รั้วคอนกรีตบล็อก,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง และเสาธง ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฑฒิธันยากร ๙๙๐,๐๐๐.๐๐  
                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                (นางสาลิกา  วรหาญ)

    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)             รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

              สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
            เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Read 350 times Last modified on วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 16:55

Latest from กลุ่มงานบริหารทั่วไป