Get Adobe Flash player

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560