Get Adobe Flash player
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด (14)

   ขอให้ส่งใบสมัครสมาชิก พอ.สว.พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูปมาที่ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด ให้เสร็จสิ้นภายใน 31  กรกฎาคม 2556 (โดยให้รวบรวมมาเป็นรายอำเภอ)

                      ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เชิญผู้สนใจและรับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  สมัครเป็นสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต  เครือข่ายบริการที่ 5 ได้ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่องทางผ่าน

Facebook  ต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต  ทางโทรสาร  02-1495593  หรือทางอีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวัน

ที่  30  เมษายน 2556

                      ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เชิญผู้สนใจและรับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  สมัครเป็นสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต  เครือข่ายบริการที่ 5 ได้ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่องทางผ่าน

Facebook  ต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต  ทางโทรสาร  02-1495593  หรือทางอีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวัน

ที่  30  เมษายน 2556

                      ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เชิญผู้สนใจและรับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  สมัครเป็นสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต  เครือข่ายบริการที่ 5 ได้ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่องทางผ่าน

Facebook  ต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต  ทางโทรสาร  02-1495593  หรือทางอีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวัน

ที่  30  เมษายน 2556

     ปัจจุบันมีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนมากขาดแรงจูงใจในการติดตาม  การรักษา  ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน  ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายและมีความทุกข์ทรมาน

     กรมสุขภาพจิตจึงจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ  รุ่นที่ 9  วันที่  24-26  เมษายน 2556  ณ  โรงแรมอมารี  แอร์พอร์ต  กทม.  และขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  รับจำนวน  50  ท่าน  เท่านั้น โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

     สามารถเข้ารับการอบรม  โดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ  และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครตามไฟล์ที่ได้ที่  www.dmh.go.th.  หมดเขตรับสมัครในวันที่  10  เมษายน 2556

  

                          เครือข่ายวิชาการเสพติดได้ประชุมและมีความเห็นจะดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเสพติด ( Thai Journal of Addiction ) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขส่งผลงานวิจัย/บทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  ตามคำชี้แจงใน File เอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

             เรียนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด  สสอ. รพ. ทุกแห่ง

      เนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัย  จึงขอเรียนให้ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะทีม MCATT  ของแต่ละอำเภอ  ติดตามสถานการณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน  พร้อมสรุปรายงาน  MCATT1  และ  MCATT2  ตามแบบฟอร์มซึ่งพื้นที่เป้าหมายได้มีการประสานและส่งแบบฟอร์มให้แล้ว  หากสถานการณ์ปกติให้รายงานกลับมาด้วย  โดยกรอกข้อมูลรายงานสถานกรณ์ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมบทความนี้  มายังงานสุขภาพจิต  ( Email.- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )  ส่วนรายงานตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  ให้สรุปงานสุขภาพจิต (1 บรรทัด) ให้ภาพรวมด้วย  ถ้าไม่มีให้กรอกตัวเลขเป็น 0 ไป  ถ้ามีให้ระบุจำนวนชัดเจน

      หมายเหตุ...1.  รายงาน MCATT  ต้องส่งให้กรมสุขภาพจิต

                    2.  รายงานภาพรวมต้องสรุปให้กระทรวงสาธารณสุข